Poď do podnikania

Vo štvrtok 5. decembra sa uskutočnila ďalšia beseda na tému podnikania, ktorej sa zhostili úspešní lokálni podnikatelia a poslanci MsZ Ing. Pavol Kobrtek a Patrik Varoš. Tentoraz beseda prebehla na Základnej škole Dolinský potok a bola určená pre žiakov 9. ročníka. V úvode sme žiakom vysvetlili, prečo sa tieto besedy konajú. Ide o projekt Vytvorme to spoločne, ktorého cieľom sú vzdelávania pre mládež, ale aj besedy na základných školách a okrem iného aj vytvorenie koncepcie pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste. Po krátkom úvode sa slova zhostili páni poslanci a žiakom priblížili základné rozdiely medzi podnikateľom a zamestnancom. Následne žiakov rozdelili do 2 skupín a každá skupina prezentovala výhody, resp. nevýhody podnikania. Po tejto aktivite nasledovala diskusia o tom, v čom by chceli žiaci pokračovať a na aké stredné školy sa chystajú.

Keďže časovo sme sa chýlili ku koncu besedy, prednášajúci diskutovali s mládežou, čo im v meste chýba, alebo ako by si predstavovali naše mesto o 7 rokov. Mládež uviedla, že im chýba plaváreň a viacero kultúrnych možností, čo sme vlastne zistili aj v prieskume Povedz nám to, na základe ktorého pokračujeme v tomto projekte. Športových možností má mládež v našom meste dostatok. Následne sme sa poďakovali žiakom za ich pozornosť a aktivitu a rozlúčili sme sa.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadácia pre deti Slovenska z nadačného programu Hodina deťom.