Mládežnícke organizácie v KNM

Mapovanie organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou v Kysuckom Novom Meste pod projektom „Vytvorme to spoločne“ bolo podporené Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom.

CVČ sv. Jakuba
Naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladým efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvo stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.
Kontakt:
Web: http://www.cvcjakub.sk/
E-mail: centrumsvjakubknm@gmail.com
FB: svjakub Telefón: +421 911 176 111

Dobrovoľnícky hasičský zbor KNM
Bol založený v roku 1878 a v roku 2018 malo združenie viac ako 100 členov, z ktorých bolo 31 žiakov, z toho 14 žien. Každoročne usporadúvajú súťaž hasičských družstiev O pohár primátora mesta Kysucké Nové Mesto.
Kontakt:
Web: https://www.kysuckenovemesto.sk/ dobrovolny-hasicsky-zbor.html/

Dreams
Súbor Dreams vznikol v septembri 2011 pri CVČ v Kysuckom Novom Meste. V súčasnosti súbor navštevuje okolo 50 členiek vo veku od 6 do 13 rokov.
Kontakt:
E-mail: dreamsknm@gmail.com
FB: dreamsknm Telefón: +421 907 824 491

Dubie
Občianske združenie, ktoré vytvára rôzne aktivity a podujatia v mestskej časti Dubie v Kysuckom Novom Meste.
Kontakt:
E-mail: janoskova.tatiana@gmail.com FB: KCZvonicaDubie

Dychová hudba Nová Kysučanka
Je zložená z prevažne mladých členov – absolventov umeleckej školy. Účinkujú na mnohých mestských podujatiach, programoch a oslavách, koncertovali i v Poľsku, vo Francúzsku a v mnohých slovenských mestách.
Kontakt:
Telefón: Štefan Zábojník; +421 908 622 361

Folklórny súbor Jedľovina
Folklórny súbor Jedľovina vznikol v Kysuckom Novom Meste roku 1957 s cieľom uchovať pre ďalšie generácie tradície ľudových piesní a tancov, ktoré po stáročia tvorili Slováci.
Kontakt:
FB: fs jedlovina
Telefón: +421 903 851200 , +421 41 421 14 90

JudoSan Kysucké Nové Mesto
Športový klub, ktorý sa venuje športu judo (alebo džudo) a práve cez tento šport všestranne rozvíja telesnú aj psychickú odolnosť človeka.
Kontakt:
Web: https://www.judosan.sk
E-mail: thorn@judosan.sk
Telefón: +421 903 778 107

Klub Karate Kysucké Nové Mesto
Škola bojových umení Dokan je zameraná na fyzický ako aj psychologický rozvoj jednotlivca. Tento cieľ dosahujeme prostredníctvom nácvikov techník (úderov, kopov, atď.), zapojenia správneho dýchania, kondičných cvikov (pre spevnenie svalstva) a tímových hier. Naša škola poskytuje priestor na sebarealizáciu, ktorú môže žiak následne uplatniť v pracovnom ako aj osobnom živote.
Kontakt:
Web: https://dokan.sk/
Telefón: +421 944 872 280

LOVEC – Kysucký lukostrelecký klub
Sme ľudia, ktorým sa stala lukostreľba viac než koníčkom či trávením voľného času. Lukostreľba ako šport a v dnešnej modernej dobe aj ako nástroj pre úspešný lov nám prirástol k srdcu a stal sa našou súčasťou. Chceme reprezentovať a združiť nadšencov predovšetkým z oblasti Kysuckého regiónu.
Kontakt:
Web: https://lklovec.sk/
Telefón: +421 902 368 696

Mažoretkový súbor ASANKA
Súbor vznikol v roku 1997 pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste. Odvtedy sa v ňom vystriedalo viac ako 200 dievčat. Momentálne má súbor 100 členiek. Rozdelené do štyroch vekových kategórií vystupujú na rôznych kultúrnych a športových podujatiach vo svojom meste a okolí, ale aj v zahraničí, napr. Poľsko, Chorvátsko, Francúzsko a pod.
Kontakt:
Web: http://www.asanka.sk
E-mail: vnukova@asanka.sk
FB: Mažoretky ASANKA-Kysucké Nové Mesto
Telefón: +421 903 852 328

SHEMA
Vo farnosti Panny Márie. Súčasťou je aj spevácky zbor SHEMA. Spoločne sa venujeme rôznym mládežníckym aktivitám, duchovným stretnutia, ale aj dobrovoľníctvu, športovaniu a tak ďalej.
Kontakt:
Web: http://www.fpmknm.sk
E-mail: spolocenstvoshema@gmail.com
FB: shema.spolocenstvo

SPOSA Kysuce
Občianske združenie funguje ako podporná skupina rodičov autistickým dieťaťom, ktorá sa snaží šíriť povedomie o problematike autizmu. Vzájomne si morálne pomáhame a vymieňame skúsenosti za účelom zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Cítime veľkú potrebu špeciálnej edukácie, terapie a rehabilitácie pre osoby s autizmom a ich rodiny.
Kontakt:
Web: http://sposaknm.info/sk
E-Mail: sposaknm@gmail.com
FB: sposaknm

SYTEV
Mládežnícke občianske združenie zameriavajúce sa na ozdravenie spoločnosti cez charitatívnu a výchovno-vzdelávaciu činnosť vnášaním kresťanských a morálnych hodnôt do spoločnosti. Pôsobí ako Informačné centrum mladých v Kysuckom Novom Meste, zastrešuje Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu a Kysucké dobrovoľnícke centrum.
Kontakt:
Web: https://sytev.sk/sk/
E-Mail: office@sytev.com
FB: SYTEV
Telefón: +421 910 489 591

Škola vzpierania KNM
zároveň poskytujeme výuku vzpieračských techník a silovo kondičných tréningov.
Kontakt:
FB: Škola Vzpierania Kysucké Nové Mesto
Telefón: +421 911 934 980

Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Tenisový klub Kysucké Nové Mesto vznikol v roku 1997. Klub ponúka profesionálnu tréningovú prípravu pre deti od 6 rokov až po kategóriu dospelých. Tenisové tréningy ako aj kondičná príprava prebieha pod vedením certifikovaných trénerov. Klub okrem tréningov organizuje aj turnaje pre všetky vekové kategórie.
Kontakt:
Web: tenis-knm.sk
E-mail: ijanicek123@gmail.com

ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Kontakt:
Web: http://www.zusknm.sk/
E-mail: eva.kralikova@zusknm.sk
FB: zusknm.sk
Telefón: 041/4212106

Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto
Pod MKŠS sa združuje viacero nižšie spomenutých športových klubov ale aj kultúrnych súborov. MKŠS poskytuje športovo-kultúrne vyžitie všetkým vekovým kategóriám, samozrejme teda aj deťom a mládeži v našom meste a okolí.

Kultúrne súbory a iné inštitúcie:
Všetky tieto súbory či inštitúcie zastupuje MKŠS.
Kontakt:
Web: https://www.kysuckenovemesto.sk/mestske-kulturno-sportovestredisko.html
E-mail: info@mskknm.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto
Školské zariadenie, zabezpečuje starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania a vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia školskej dochádzky. V spolupráci s rodinou a najbližším prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.
Kontakt:
Web: http://www.pppknm.sk/
E-mail: pppknm@stonline.sk, poradna.kysuca@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/poradnaknm/
Telefón: +421 908 709 992

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto
Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase v rámci mesta a okresu. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, praktických zručností a schopností detí, rozvíja talenty a formuje návyky detí na užitočné využívanie voľného času.
Kontakt:
Web: https://cvcknm.sk/
E-mail: cvcknm@cvcknm.sk
FB: cvc.knm
Telefón: 041/4213294

Divadelný súbor Babylon
Ide o študentské divadelné zoskupenie založené v roku 1999, ktoré pôsobí pod MKŠS, v ktorom sa vystriedalo už viac ako 3 generácie mladých hercov. Členmi divadelného súboru Babylon sú prevažne študenti stredných a vysokých škôl z nášho mesta. Členom súboru sa môže stať každý záujemca v primeranom veku, ktorý má vzťah k divadelnému umeniu, ku kolektívu a chcel by sa herecky i autorsky podieľať na predstaveniach súboru Babylon.

Divadelný súbor DiDeRo
Divadlo detských rozprávok, vo svojich predstaveniach sa venujú aj témam a problémom, s ktorými sa stretávajú deti a mládež . Divadelné zoskupenie bolo založené v roku 1986, vystriedalo sa tu viac ako 5 generácií detí. Za člena súboru sa môže prihlásiť každé dieťa, ktoré má vzťah k divadelnému umeniu a rozprávkam.
Kontakt: Telefón: PaeDr. Pavol Zátek; +421 903 214 603

Divadelný súbor Rampa
Divadelný súbor, ktorý smeruje svoje predstavenia na rôzne vekové kategórie a tak vytvára kultúrny program pre občanov v našom meste.

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Mestská knižnica je kultúrna organizácia, ktorá poskytuje knižničnoinformačné služby širokej verejnosti. Okrem toho organizuje kultúrnospoločenské a vzdelávacie podujatia zamerané na všetky vekové skupiny – výstavy, tvorivé dielne, zážitkové čítanie, besedy apod. Pri aktivitách pre mládež sa zameriava najmä na literárne témy, ďalšie sú zamerané na informačnú gramotnosť, informačné zručnosti, kritické myslenie, prácu s regionálnou literatúrou a pod.
Kontakt:
Web: https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/
E-mail: kniznica@kysuckenovemesto.sk

Tanečná skupina TERRA
Terra je tanečná country skupina pri MKŠS v Kysuckom Novom Meste, ktorá vznikla na začiatku roka 2013 a pracuje pod vedením Hanky Kubovej a Danky Nekorancovej. Je zameraná na moderné, klasické country tance, ale aj glogging, ktorý v Kysuckom Novom Meste začali začitkom roka 2014 tancovať.
Kontakt:
FB: TanecnaSkupinaTERRA

Športové kluby:
Kontakt:
Web: https://www.kysuckenovemesto.sk/sport.html
Web: http://www.mkss.sk/
E-mail: info@mskknm.sk

Atletický klub (MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto)
Atletický klub sa venuje deťom a mládeži z nášho mesta a okolia. Pod dohľadom osobných trénerov ich športovo, ale aj osobnostne rozvíjajú. Trénerky detskej atletiky rozvíjajú všestrannú pohybovú prípravu detí už od 6. rokov. Bežci a bežkyne atletického klubu obsadzujú medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska v žiackych, dorasteneckých, juniorských kategóriách i medzi dospelými.
Kontakt:
Detská atletika: Nikola Štefundová
e-mail: nikolastefundova@gmail.com
Telefón: +421 918 456 949, Mgr. Milan Slivka
e-mail: slivkamilan@gmail.com
Telefón: +421 911 934 371
FB: Atletický klub MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto

Florbalový oddiel MKŠS Kysucké Nové Mesto
Florbalový klub v KNM je prioritne orientovaný na prácu s mládežou. Pôvodne vznikol ako voľnočasový krúžok pre športuchtivé deti na základných školách. Klub ponúka naďalej možnosti športovej sebarealizácie pre všetky vekové skupiny dievčat formou profesionálnych tréningov, odbornej športovej prípravy viackrát do týždňa ako i formou zabezpečenia športovej výstroje a rehabilitačnej starostlivosti.
Kontakt:
E-mail: mvvlcek@gmail.com
FB: FBK Kysucké Nové Mesto
Telefón: Mgr. Michal Vlček; +421 903 669 339

Futbalový oddiel MŠK Kysucké Nové Mesto
Združuje futbalistov všetkých vekových kategórii od prípravky až po mužov. Mládeži sa venujú licencovaní tréneri vo svojom voľnom čase a mládež tak zmysluplne využíva svoj voľný čas.
Kontakt:
FB: mskknmofficial

Hádzanársky oddiel Kysucké Nové Mesto

Kontakt:
FB: Hádzaná Kysucké Nové Mesto

Mestská liga malého futbalu v Kysuckom Novom Meste
Mestská liga bola založená v roku 1998, odvtedy sa s výnimkou jedného roka hrala počas každého roku. Pôsobia v nej registrovaní hráči od 15 rokov, teda početná mládež je zapojená každým rokom do mestskej „futsalovej“ ligy. Počas aktuálneho ročníka sa prihlásilo 12 družstiev z Kysuckého Nového Mesta a okolia.
Kontakt:
Web: http://mflknm.sk/
E-mail: kontakt@mflknm.sk

MKŠS-ŠK Kysucké Nové Mesto
V šachu, tak ako pri každom inom športe, bola odveká snaha určiť, kto je najlepší. Prebúdza a rozvíja silu myšlienky, vyžaduje správnu formuláciu postupnosti krokov pri riešení problémov, aktivizuje tvorivosť, logické myslenie a pamäť. Preto sme sa rozhodli v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto, v spolupráci s jej vedením, dať deťom šancu rozvíjať svoj talent v jednej z najstarších hier sveta. V septembri roku 1997 sme tu vytvorili najskôr šachový krúžok, potom v novembri 1998 vznikol Šachový klub RADOSŤ Kysucké Nové Mesto, ktorý sa snažil popularizovať šach medzi deťmi školského a predškolského veku. Mottom šachového klubu bolo: „Šachovou hrou k rozvoju generácie nového tisícročia.“ Od 1. 1. 2009 prešiel šachový klub pod MKŠS KNM.
Kontakt:
Web: http://www.mskknm.sk/index.php?p=110
E-mail: lsevcik9@gmail.com

Stolnotenisový klub
Stolnotenisový klub si vybudoval za pomerne krátky čas silnú reputáciu na celom Slovensku. Žiaci sa výrazne presadzujú aj v mužských kategóriách. Na tréningoch sa zúčastňuje 20 až 30 hráčov, z ktorých je väčšina mládežníkov.
Kontakt:
Web: http://www.mskknm.sk/index.php?a=240
Telefón: Igor Ševec; +421 915 816 940

Turisticky Oddiel Klubu slovenských turistov v Kysuckom Novom Meste
Športklub turistiky má už viac ako 65-ročnú tradíciu v organizovaní turistických podujatí pre širokú verejnosť. V súčasnosti patrí k najväčším turistickým klubom na Slovensku s najbohatšou činnosťou a najväčším počtom podujatí v roku. Jeho členskú základňu tvorí viac ako 210 aktívnych členov a desiatky hostí. Organizuje turistické akcie celoslovenského charakteru (zimný a letný prechod Kysuckou vrchovinou, Štefanský výstup na Vreteň a ďalšie) …
Kontakt:
Web: http://www.sktknm.sk/
E-mail: frazabka@gmail.com
Telefón: +421 904 851 972

Kopírovanie a ďalšie šírenie tohto materiálu je povolené len s podmienkou uvedenia autora a zdroja.

unknown 1