Záverečná správa z verejnej zbierky „Šanca pre mladých“

20210806 211141

Názov: SYTEV

Sídlo: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 50001248

Štatutár: Lukáš Hrošovský

Bankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 7884 4716

Číslo účtu verejnej zbierky: SK38 0900 0000 0051 7179 5461

Osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky: Lukáš Hrošovský

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky „Šanca pre mladých“ registrovanej pod Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky: 000-2020-021402

Názov zbierky: Šanca pre mladých

Dátum začatia zbierky: 14. 9. 2020

Dátum ukončenia zbierky: 20. 9. 2020

Miesto vykonávania zbierky: územie SR – Kysucké Nové Mesto, Čadca

Spôsob vykonávania zbierky: Zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek.

Účel zbierky: Podpora práce s deťmi

Cieľ zbierky: Podpora mládežníckych iniciatív a projektov, podpora dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí.

Priebeh vykonávania zbierky: Zbierka prebiehala 16. septembra v meste Čadca od 8:00 do 14:00 a 17. septembra v Kysuckom Novom Meste. Skupinky mladých ľudí zbierali financie do prenosných zapečatených pokladničiek v uliciach miest. O vykonávaní zbierky sme dopredu uvedomili mestské úrady, ktoré nám na vykonávanie zbierky vydali povolenie.

Územie použitia zbierky: územie SR

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 242,89 €

Čistý výnos zbierky: 197,79 €

Náklady spojené s vykonávaním zbierky: založenie a vedenie osobitého účtu zbierky

Použitie finančných prostriedkov:

Bankové poplatky: 55,10€

Výpožička filmov: 187,79€

Spolufinancovanie: 52,21€

Finančné prostriedky sme použili na organizovanie mládežníckeho projektu „Letné kino“ v Kysuckom Novom Meste, konkrétne na zakúpenie 2 filmových licencí na verejné premietanie. Táto iniciatíva vzišla z potrieb mladých ľudí v našom meste a okolí, keďže kino je dlhodobo mimo prevádzky. Filmové premietania sme organizovali spolu s dobrovoľníkmi a členmi Kyuscko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu.

Podipis osoby zodpovednej za zbierku:

…………………………………………………………