2%, ktoré majú zmysel

2 ktoré majú zmysel

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu. Vďaka Vaším 2% môžeme ďalej vykonávať aktivity pre mladých ľudí v našom meste. Na základe tejto podpory môžeme ďalej poskytovať informačné a poradenské služby, rozvíjať dobrovoľníctvo v našom regióne, ale aj poskytovať možnosti na zmysluplné trávenie voľného času pre mladých ľudí.

Za 5 rokov našej čiinosti sme dokázali získať 2 300 dobrovoľníkov z toho 150 pravidelných, vyslať 914 mladých ľudí na medzinárodné projekty, vytvoriť 165 dobrovoľníckych aktivít a zorgnizovať 3 570 online a offline workshopov.

V našej činnosti pokračujeme aj vďaka Vašej podpore, ktorú si nesmierne vážime.

Formulár na darovanie 2% si môžete stiahnuť tu:

https://sytev.sk/wp-content/uploads/2021/01/2-SYTEV206866.pdf

Údaje o prijímateľovi:
SYTEV
IČO: 50001248
Právna subjektivita: občianske združenie
Adresa: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Postup:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Právnická osoba Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ďakujeme