Erasmus+

Program Erasmus+

Ak sa pýtaš sám seba aké výhody ponúka členstvo v Európskej únii tebe ako študentovi, resp. mladému človeku, tento článok je určený práve pre teba. Čoraz viac jednotlivcov, ako aj organizácií, využíva naplno výhody vyplývajúce z členstva v únii, najmä prostredníctvom programu Erazmus+.

Už na úvodnej stránke Erazmus+ si môžeme vybrať či chceme do ponuky nahliadnuť ako jednotlivec alebo ako organizácia. Erazmus+ totiž nie je len programom na financovanie študentských programov a aktivít, svoje zdroje poskytuje aj pedagógom, trénerom, či mladým ľuďom vo všeobecnosti.

Existuje viacero foriem programu.  Na Slovenku najznámejšími sú napr. Erazmus+ Comenius, Erazmus+ Erazmus, Erazmus+ Erazmus Mundus či Erazmus+ Youth in Action. Zahŕňajú formy formálneho i neformálneho vzdelávania, na úrovni stredoškolskej i univerzitnej. Tým pádom sa naozaj ktokoľvek môže aktívne zapojiť do tohto programu, rozšíriť si obzory, navštíviť mnohé európske krajiny a spoznať nových ľudí. Každý študent je určite dobre oboznámený s možnosťami štúdia v zahraničí na jeden či oba semestre. Stráviť určitý čas na zahraničnej univerzite prináša okrem iného aj skvelý obsah do životopisu.

Okrem formálneho vzdelávania však program financuje aj neformálne formy. O rôznorodosť  týchto foriem sa starajú prevažne neziskové organizácie.. A sme veľmi radi, že aj Slovensko vytvára množstvo projektov najrôznejšieho zamerania, financované Európskou úniou. Hlavnými cieľmi takýchto projektov a mládežníckych výmen  je zvyšovanie povedomia o určitej problematike, vytváranie otvorenej spoločnosti zahrnutím viacerých národností, podpora tolerancie a eliminácia predsudkov, získanie prehľadu o tom, čo sa vo svete deje. Okrem iných je možné participovať na projektoch s témami ako ekológia a ochrana životného prostredia, multikulturalizmus, integrácia menšín, šport a zdravý životný štýl, atď. Tém je naozaj neúrekom a navyše sa realizácia projektov často spája aj so zaujímavými európskymi destináciami. Okrem krátkodobých projektov a výmen existuje ešte možnosť dlhodobého dobrovoľníctva, a to prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby (EVS), s možnosťou trvania až 12 mesiacov.

Ak máš v hlave ideu,  avšak chýbajú ti financie, máš možnosť požiadať Euróspsku úniu  o grant. Postup je takýto:

  • Je potrebné sa registrovať na tzv. Participant Portal za účelom získania identifikačného kódu účastníka (PIC) – organizácie sú povinné dokázať svoj právny status a finančnú spôsobilosť.
  • Treba skontrolovať, či je organizácia spĺňa stanovené kritériá programu v konkrétnej oblasti – kritériá oprávnenosti, vylúčenia, výberu, spôsobilosť finančnú a funkčnú a v neposlednom rade kritérium na vyhodnotenie ponúk.
  • Skontrolovať finančné podmienky – typy grantu, zásady vzťahujúce sa na udeľovanie a využívanie grantov.
  • Vyplniť a podať prihlášku – v elektronickej alebo v  papierovej forme.

Všetky kroky sú podrobne charakterizované v dokumente Erasmus+ Programme Guide.

Z praktického hľadiska každý takýto projekt je jednou skvelou skúsenosťou, na ktorú sa len ťažko zabúda. Okrem už spomínaných výhod si participanti majú možnosť zlepšiť jazykové i komunikačné schopnosti, získať nový pohľad na svet, vytvoriť si priateľstvá, ktoré pretrvajú ešte mnoho rokov. Vzhľadom na to, že projekty sú často realizované v menších mestách, účastníci majú jedinečnú šancu spoznať reálnu krajinu, nie z pohladu turistu, ale cestovateľa či nebodaj domáceho. Získajú tak aj lepší prehľad o skutočnom živote v krajine a takýto zážitok má neoceniteľnú hodnotu.

Ak sme ťa týmto článkom motivovali no nevieš, kde tieto príležitosti hľadať, pridávame odkazy na niektoré zo slovenských neziskových  organizácii a portálov, ponúkajúcich široké spektrum výmen, projektov a príležitostí:

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering
https://sytev.sk/
https://www.facebook.com/SYTEV/

ADEL – Association for Development, Education and Labour
http://www.adelslovakia.org/
https://www.facebook.com/AdelAssociationForDevelopmentEducationAndLabour/

Youthfully Yours SR
http://youthfullyyours.sk/
https://www.facebook.com/Youthfully-Yours-SR-641012389336078/

SPACE – Spolok pre aktivitu, cestovanie a edukáciu
http://www.spaceoz.sk/
https://www.facebook.com/spaceslovakia/

Maldiinfo.sk
http://www.mladiinfo.sk/
https://www.facebook.com/MladiinfoSlovensko/

Facebooková skupina Youth Projects SLOVAKIA

Všetky informácie o programe Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Bližšie informácie o EVS: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en

Erasmus+ Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Autorka článku: Veronika Petríková

0