Pravidlá súťaže „Hraj s Norom o iPhone“

(Ďalej len „Súťaž“)

Termín konania súťaže:
25. 11. 2020 – 30. 11. 2020 do 23:59

Prevádzkovateľ súťaže:
SYTEV, office@sytev.com, 50001248, Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Účastníci súťaže:
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhra v súťaži:
Výhrou v súťaži je iPhone 7 32gb Silver – REFURBISHED s 24 mesačnou zárukou.
Základné parametre:
Mobilný telefón 4.7″ IPS 1 334 × 750, Procesor APPLE A10 Fusion 4-jadrový, RAM 2 GB, interná pamäť 32 GB
Zadný fotoaparát 12 Mpx(f/1.8), predný fotoaparát 7 Mpx, optická stabilizácia fotoaparátu
GPS, NFC, LTE, Lightning port
Čítačka odtlačkov prstov, single SIM
Vode odolný podľa IP67, neblokovaný, batéria 1960 mAh, iOS 10

Podmienky účasti v súťaži a žrebovaní:
Súťaž prebieha súčasne na Facebooku a Instagrame. Do súťaže bude zapojený každý, kto nahrá video a povie: „Ďakujem“. Na Instagrame ho pridaj do svojho príbehu a na facebooku ho pridaj na svoju stenu a označ #GivingTuesday a označ profil @noro_dobrovolnik.

Odovzdanie výhry:
Výhru odovzdáme osobne na adrese: Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo zašleme poštou na adresu výhercu, ktorú nám poskytne.

Ochrana osobných údajov:
Odoslaním prihlášky prehlasujem: Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v organizácií SYTEV v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje poskytujem dobrovoľne a môžu byť spracované na účely v „Súťaži“ cez rôzne sociálne siete v zmysle z. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam v zmysle ust. § 11 cit. zákona až do doby, kedy dôjde k jeho písomnému odvolaniu. Beriem na vedomie, že organizácia SYTEV zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu mojich osobných údajov v okamihu, ak odvolám súhlas so spracovaním údajov, resp. okamihom zániku organizácie SYTEV. Súhlasím s tým aby organizácia SYTEV poskytla moje osobné údaje svojím zmluvným partnerom za účelom sprostredkovania výmenného resp. iného pobytu v rámci svojej činnosti. Písomné odvolanie je možné doručiť na SYTEV, Lipova 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Poučenie:
Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, pre účely realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdania výhier.

Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.sytev.sk. Zo strany prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

Zodpovednosť usporiadateľa:
Na okamžitú výhru a hlavnú výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na okamžitej výhre a na hlavnej výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady okamžitej výhry alebo hlavnej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním okamžitej výhry alebo hlavnej výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím okamžitej výhry alebo hlavnej výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom okamžitej výhry alebo hlavnej výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke: https://sytev.sk/sk/pravidla-sutaze/

Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za okamžitú výhru a/alebo hlavnú výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Prehlasujeme, že „Súťaž“ nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Instagram a Facebook a nijak s ňou nesúvisí.

Záverečné ustanovenia:
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. 11. 2020.
V Kysuckom Novom Meste dňa 23. 11. 2020
SYTEV so sídlom Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 50001248
DIČ: 2120619446
Registrácia: SYTEV zapísaný v Evidencii občianskych združení pod registračným číslom: VVS/1-900/90-46691