Vytvorme to spoločne

  • Post author:
  • Post category:KMMP

Projekt Vytvorme to spoločne v marci 2020 končí a tak si zhrnieme, čo všetko sme spravili. V marci 2019 sme ukončili projekt „Povedz nám to“, ktorého hlavným výstupom bola Správa o potrebách de ti a mládeže v Kysuckom Novom Meste, kde sme od viac ako 2 tisíc mladých respondentov získali informácie o tom, čo im v našom meste chýba.

Následne sme v júli začali s našim aktuálnym projektom “Vytvorme to spoločne“, ktorého cieľom bola aj príprava „Koncepcie pre prácu s mládežou v Kysuckom Novom Meste na roky 2021-2027“ (ďalej len „Koncepcia“). Počas trvania projektu sme sa pravidelne stretávali s poslancami Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej len KMMP), spolu sme diskutovali o aktuálnych potrebách mladých v našom meste, pripravovali sme nové aktivity pre verejnosť, ale taktiež sme aj hodnotili, aktivity, ktoré sme zrealizovali. Tieto stretnutia prebiehali aj s poslancami MsZ, ktorí boli ochotní sa zapojiť aj do iných činností v rámci projektu. Tým boli práve stretnutia mestských poslancov s mládežou v našom meste, aby mládež spoznala svojich zástupcov, aby sme priblížili činnosť mestského poslanca aj mladším vekovým kategóriám, aby sme tak sieťovali mesto s mládežou. Taktiež prebiehali stretnutia s odborníkmi (marketing, CPPPaP, CVČ a rôzne ďalšie subjekty pracujúce s mládežou).

Na základných školách sme zorganizovali viacero besied s poslancami na témy ako podnikavosť a tvorivosť, zdravie a zdravý životný štýl, na každej ZŠ sme usporiadali 2 vzdelávania.

Počas septembra sme usporiadali víkendové vzdelávanie v Oščadnici pre mládež a hlavne poslancov KMMP. Vzdelávanie bolo zamerané na zvyšovanie participácie, zlepšovanie komunikačných a prezentačných schopností a podporu kritického myslenia. Na tomto školení sme oslovili aj mládež, aby sa taktiež zapojili do tvorby koncepcie a vyjadrovali sa, čo by v meste potrebovali.

Následne išla v decembri „Koncepcia“ na verejné pripomienkovanie, na ktoré sa ale dostavil veľmi nízky počet ľudí. Preto sme zvolili pripomienkovanie online formou a koncepciu sme poslali všetkým dôležitým dospelým, ale aj iným organizáciam pracujúcim s mládežou v našom meste. Po predstavení dokumentu na Komisii školstva v marci sme opäť otvorili pripomienkovanie, keďže sme dostali viacero návrhov zo strany prednostky mesta a poslancov. Kvôli aktuálnej situácii s vírusom COVID-19, sme všetky naše aktivity v našom meste pozastavili do odvolania.

Vieme, že práve v marci nám končí projekt, ale na základe výnimočnej situácie budeme pokračovať, keď sa situácia zlepší. „Koncepcia“ mala byť predstavená aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale kvôli vyššie spomínanej situácii zasadnutie prebehlo bez prítomnosti verejnosti a tak bola koncepcia predstavená mestským poslancom. Všetky tieto aktivity boli podporené Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného grantu Hodina deťom pod projektom „Vytvorme to spoločne“.