Voľný čas je dôležitý v živote človeka, a to v každom veku. Je to čas oddychu, uvoľnenia, relaxácie, zábavy, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Človek vo svojom voľnom čase uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať ako čas voľna a slobody, kedy sa človek môže uvoľniť od svojich povinností a vykonávať činnosti podľa svojich záujmov, potrieb, …
Obce by mali vytvárať možnosti na trávenie voľného času, a to čo najrozumnejšie. Trendom v takomto komunitnom vývoji sú napríklad komunitné centrá, ktoré umožňujú mladým ľuďom združovať sa, kde trávia svoj voľný čas “pod kontrolou”.
Mladí ľudia trávia svoj voľný čas aj v školských kluboch, využívajú školské záujmové útvary, centrá voľného času, knižnice, kiná, bary, kluby, ulice…
Kde trávi voľný čas kysucká mládež? A kde by ho chcela tráviť? Aké príležitosti na trávenie voľného času vie mesto poskytnúť?

Z monitorovania môžeme vyčítať, že kysucká mládež využíva vo svojom voľnom čase najmä školské záujmové útvary, mestský športový klub, no navštevujú i kultúrne podujatia.

Na poslednom mieste sa umiestnilo centrum voľného času, pretože jeho cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí sú študentami základnej školy. V Kysuckom Novom Meste mestské centrum voľného času spravuje záujmové útvary na základných školách, nepriamo sa teda na poslednom mieste neumiestnilo.

Odporúčania a príklady dobrej praxe:

Podpora práce s mládežou mimo školského prostredia, a to hlavne počas prázdnin (vytváranie aktivít, príležitostí, spolupodieľanie sa…). – Podpora zo strany mesta, centier voľného času, škôl, mládežníckeho
parlamentu a podobne. – Zaujať mladých ľudí a organizovať ich pri dosahovaní ich záujmov. – Reagovať na a detí a mladých ľudí, vytvárať pre ne žiadané aktivity (tabuľka str.16). – Finančná podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti práce s deťmi a mládežou. – Zriadiť funkciu pracovníka s mládežou- posilniť prácu s mládežou v meste. –

Viac sa dočítate v pripravovanej správe o potrebách deti a mládeže.