The Wealth of Differences
10.09. – 10.09.2017
Bulgaria

Zámerom projektu „The Wealth of Differences“, bolo zvýšiť povedomie účastníkov o hodnotách, tradíciách a spôsobe života ľudí s iným náboženstvom, etikou, sociálnym a kultúrnym zázemím a politickými názormi, využitím informálneho vzdelávania – prípadových štúdií, situačnými rozhovormi, scénkami, simulácií týkajúcich sa tradícií, historických udalostí a životného štýlu. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj posilnenie tolerancie, vzájomného porozumenia, priateľstva, rešpektu ľudských práv, túžbu po sebarozvoji účastníkov a tiež ich komunikačné a organizačné schopnosti, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, pozitivitu a ochotu mládeže rozvíjať sa aktívnym využívaním času – športom, kultúrnymi alebo umeleckými aktivitami a podobne.