‘Souls Without Borders’ Training course
24 – 30 October 2017 Larnaca, Cyprus

Tréningový kurz uskutočnený 24. – 30. Októbra na Cypre, poskytol pracovníkom s mládežou tréning na vysokej úrovni týkajúci sa tém: emigranti, migranti a ich začlenenie do modernej európskej spoločnosti. Účastníci nadobudli mnohé kompetencie na základe uskutočnených kreatívnych, experimentálnych metód neformálneho vzdelávania, vrátane cvičení so simuláciou, role play, kreatívnych aktivít, štrukturovaných dialógov, prezentácií, vedených rozhovorov, on-line aktivít, kultúrnych aktivít, strategického plánovania, group buildingov a tiež cvičení zameraných na tzv. „lámanie ľadov“. Účastníci teda nadobudli vedomosti a schopnosti v oblasti kultúrneho povedomia a kultúrnej rozmanitosti, vedenia, občianstva a aktívnej participácie pre ďalšie šírenie a odovzdanie skúseností a vedomostí mládeži a pracovníkom s mládežou a tiež vyvinuli svoje špecializované vedomosti týkajúce sa ľudských práv.