Členstvo a členský poplatok

Členstvo a členský poplatok

Základné informácie
Členstvo Členstvo v organizácií je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, zaplatí členský príspevok a jej žiadosť o členstvo odsúhlasi predseda organizácie. Členstvo trvá vždy do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení z organizácie; vylúčením člena na základe porušenia práv a povinností člena: rozhoduje zhromaždenie svojou väčšinou; úmrtím člena alebo zánikom združenia. Členovia sú povinní a majú právo: aktívne sa zúčastňovať na činnosti organizácie a na dosahovaní jej cieľov, využívať majetok organizácie na plnenie jej cieľov, voliť do orgánov združenia, byť informovaný o činnosti a zámeroch organizácie, dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov organizácie. (Stanovy OZ SYTEV) Výhody členstva: - bezplatná účasť na aktivitách na Slovensku/v zahraničí - podpora pri účasti na aktivitách organizácie - preplatenie cestovného pri účasti na aktivitách organizácie* *pri projektoch Erasmus+ do výšky grantového…
Read More