Januárové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

Dňa 07.01.2019 sa konalo v poradí 13. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP) na ktorom sme zisťovali aktuálne potreby detí a mládeže v Kysuckom Novom Meste a okolí. Na základe toho sme vo fokusových skupinách analyzovali získané dáta z výskumu organizácie Sytev pod vedením Patrika Hylla a Lukáša Hrošovského, v ktorom sme sa pýtali, čo deťom a mladým ľuďom chýba v Kysuckom Novom Meste. Deti a mládež nám formou dotazníkov poskytli ucelený pohľad na aktuálny stav služieb, úroveň kultúrneho vyžitia, počet športovísk a taktiež na zamestnanosť a bezpečnosť v Kysuckom Novom Meste. Vďaka týmto informáciám sme začali s tvorbou záverečnej publikácie, ktorá bude prezentovaná na mestskom zastupiteľstve.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.