Členstvo a členský poplatok

Členstvo

Členstvo v organizácií je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, zaplatí členský príspevok a jej žiadosť o členstvo odsúhlasi predseda organizácie. Členstvo trvá vždy do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení z organizácie; vylúčením člena na základe porušenia práv a povinností člena: rozhoduje zhromaždenie svojou väčšinou; úmrtím člena alebo zánikom združenia. Členovia sú povinní a majú právo: aktívne sa zúčastňovať na činnosti organizácie a na dosahovaní jej cieľov, využívať majetok organizácie na plnenie jej cieľov, voliť do orgánov združenia, byť informovaný o činnosti a zámeroch organizácie, dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov organizácie.
(Stanovy OZ SYTEV)

Výhody členstva:

 • bezplatná účasť na aktivitách na Slovensku/v zahraničí
 • podpora pri účasti na aktivitách organizácie
 • preplatenie cestovného pri účasti na aktivitách organizácie*
  *pri projektoch Erasmus+ do výšky grantového pokrytia pre príslušnú vzdialenosť
 • pomoc pri príprave na Erasmus+ projekt
 • pomoc pri hodnotení účasti na Erasmus+ projekte
 • vzdelávanie účatníkov v oblasti nákupu leteniek, výberu cesty, …
 • zabezpečenie leadra z organizácie pre projekty 18+
 • zabezpečenie vyškoleného leadra z organizácie pre projekty pre 13 – 17 ročných – dozor
 • zabezpečená 24hodinová linka pre prípad nepredvídateľných okolností
 • bezplatné využívanie YC/Mládežníckej klubovne v Kysuckom Novom Meste
 • poskytujeme bezplatné informačné a poradenské služby pre mladých ľudí ako Informačné centrum mladých
 • zvýhodnený účastnícky poplatok za program DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu)
 • bezplatná účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach našej organizácie.

Členský poplatok

Členský poplatok na kalendárny rok, do 31. 12. je 50 eur.

Prečo poplatok za členstvo:

 • spravujeme YC/Mládežnícku klubovňu kde realizujeme aktivity pre mládež z celého Slovenska;
 • organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia pre región Kysúc;
 • organizujeme projekty Erasmus+;
 • zapájame sa ako partneri do projektov Erasmus+;
 • koordinujeme desiatky dobrovoľníkov, organizujeme dobrovoľnícke aktivity, hosťujeme zahraničných dobrovoľníkov a spolupracujeme s inými dobrovoľníckymi aktivitami ako Kysucké dobrovoľnícke centrum;
 • pôsobíme ako Informačné centrum mladých
 • často sa nám stávalo, že účastníci odvolali svoju účasť na poslednú chvíľu;
 • zabezpečujeme leadra na projekt priamo z organizácie (pracovník organizácie alebo dobrovoľník);
 • starame sa o účastníkov pred, počas aj po projekte;
 • skupinové poistenie všetkých členov organizácie;
 • koordinujeme pobočky SYTEV v 5 Európskych krajinách;
 • prekladame výstupy z projektov, brožúrky, príručky pre pracovníkov z mládežou, …

Oslobodenie od platby za členstvo

 • zamestnanci organizácie sú automaticky členovia organizácie
 • dobrovoľníci, ktorí podpíšu dobrovoľnícku zmlúvu na minimálne 1 rok sa stávajú bezplatne členovia organizácie
 • mladí ľudia s nedostatkom príležitosti – ekonomické prekážky (je potrebné napísať email na office@sytev.com a napísať nám situáciu)
 • zdravotne znevýhodnení (je potrebné napísať email na office@sytev.com a poslať kópiu preukazu ZŤP/ZŤPs) – situácia sa hodnotí individuálne

Povinnosti účasti na Erasmus+ projekte organizácie SYTEV:

1. Zaväzujem sa k 100% účasti na Erasmus+ projekte, na ktorý som sa prihlásil/a. V prípade zrušenia účasti na Erasmus+ projekt z mojej strany som si vedomý/á, že môj členský poplatok mi nebude vrátený a mojou povinnosťou bude nájsť za seba náhradu.

2. Zaväzujem sa akceptovať, že v prípade zrušenia účasti po zakúpení cestovných lístkou CELÚ sumu budem musieť uhradiť ako storno 100% z ceny cestovného na projekt.

3. Zaväzujem sa po účasti na projekte napísať spätnú väzbu organizácií SYTEV.

4. Zaväzujem sa na Erasmus+ projekte propagovať Slovensko a organizáciu SYTEV.

5. Zaväzujem sa počas účasti na Erasmus+ projekte mať Európsku kartičku poistenca. (modrá kartička)

Účet na zasielanie členského poplatku: SK17 0900 0000 0050 7884 4716
Pomoc pre spárovanie platby: uvedenie mena a priezviska do poznámky platby

Žiadosť o členstvo