Bezpečne a bez nenávisti online

image 159

Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici sa 12. decembra 2023 uskutočnili dva vzdelávacie workshopy s názvom „Spoločne – bez nenávisti“. Tieto interaktívne podujatia mali za úlohu podporiť toleranciu, porozumenie a prevenciu predsudkov medzi žiakmi. Prvý workshop sa konal od 8:00 do 8:45, nasledovaný druhým v čase od 9:50 do 10:35.

Workshop začal úvodným predstavením lektorov. Hneď nasledovala aktivita „dedina“, ktorá predstavovala spôsob, ako oboznámiť žiakov s fungovaním predsudkov.

Žiaci dostali základné informácie o päťčlennom spoločenstve žijúcom v jednej dedine. Ich úlohou bolo individuálne zoradiť tieto postavy od najviac sympatickej po najmenej sympatickú osobu. Po prvotnom hodnotení sa žiaci rozdelili do skupín po 5-6, kde diskutovali o svojich rozhodnutiach. Následne dostali dodatočné informácie, čo podnietilo žiakov meniť svoje pôvodné hodnotenia. Diskusie v skupinách boli intenzívne, plné dohovárania a postupného menenia názorov.

Po ukončení aktivity nasledovala krátka diskusia o stereotypoch a predsudkoch, nasledovaná brainstormingom a krátkou prednáškou o diskriminácii. Žiaci preukázali veľký záujem, boli aktívni a angažovaní.

Druhý workshop mal rovnaký program ako prvý, avšak s výrazným dôrazom na aktívnu participáciu žiakov. Diskusie a debaty medzi žiakmi boli nadmerne aktívne. Žiaci sa podieľali na diskusiách s nadšením, vymieňali názory a spoločne hľadali riešenia.

Celkovo vzaté, oba workshopy boli úspešné v dosiahnutí svojho cieľa – otvárať priestor pre dialóg a približovať žiakom témy tolerancie a prevencie predsudkov. Žiaci prejavili nadmerný záujem a aktívnu účasť, čo svedčí o ich angažovanosti a ochote sa zaoberať dôležitými témami s otvoreným myslením.

image 160
image 161
nivam