Bezpečne a bez nenávisti

image 60

Na Základnej škole Jána Hollého v Borskom Mikuláši sa 6. decembra 2023 uskutočnili dva vzdelávacie workshopy s názvom „Spoločne – bez nenávisti“. Tieto workshopy mali za cieľ rozvíjať porozumenie, toleranciu a uvedomenie si predsudkov medzi žiakmi. Prvý workshop sa konal od 11:45 do 12:30, nasledovaný druhým v čase 12:45 až 13:30.

Prvý workshop (11:45-12:30)

Workshop začal predstavením lektorov. Následne bolo žiakom predstavených päť postáv, ktoré žijú spoločne v jednej dedine. Tieto postavy boli opísané základnými informáciami, ktoré žiaci použili na individuálne zoradenie postáv od najviac sympatickej po najmenej sympatickú.

Následne sa žiaci rozdelili do skupín po 5-6 a diskutovali medzi sebou o svojich hodnoteniach. Počas diskusie dostali dodatočné informácie o postavách v dedine, čo ich nútilo revidovať svoje pôvodné hodnotenia. Táto aktivita, nazvaná „dedina“, slúžila na uvedomenie si toho, ako predsudky ovplyvňujú vnímanie iných.

Po skončení aktivity workshop pokračoval brainstormingom a krátkou prednáškou o diskriminácii. Žiaci boli veľmi angažovaní, aktívne sa zapájali do diskusií a prejavovali záujem o problematiku. Pracovalo sa s nimi veľmi príjemne.

Druhý workshop (12:45-13:30)

Druhý workshop mal rovnaký program ako ten prvý. Väčšina žiakov sa nezapájala do diskusií, ale aktívne debatovala medzi sebou. Boli hlučnejší. Niektorí žiaci sa snažili nadviazať konštruktívnu debatu.

Celkovo vzaté, oba workshopy priniesli pozitívne výsledky. Žiaci prejavili záujem o témy spojené s toleranciou, diskrimináciou a uvedomovaním si predsudkov. Diskusie a aktivity im pomohli lepšie pochopiť vplyv predsudkov na spoločnosť a vzájomné vzťahy. 

image 61
image 62
image 63
nivam