APV – “GameYOUTH Slovakia”

received 113281105072911

Stretnutie sme začali preskúmaním a prediskutovaním miesta projektu a rozhovorom s majiteľom, skontrolovali sme a pridelili izby a ubezpečili sa, že všetko je v súlade s naším štandardom. Dôležitou témou bola dostupnosť lokality a spôsoby, akými sa sem naši účastníci dostanú. 
 
Ďalej sme diskutovali o potravinových opatreniach pre projekt. Diskutovali sme o tom, že počas prestávok na kávu budeme mať k dispozícii občerstvenie a nápoje a porozprávali sme sa so šéfkuchárom o jedálnom lístku a zabezpečení obeda. A samozrejme sme diskutovali o kultúrnych večeroch, o veciach, ktoré treba kúpiť a priniesť a pripomenuli sme všetkým, aby si nezabudli pripraviť prezentáciu o svojej krajine a priniesť nejaké miestne pochúťky. 
 
Potom sme pristúpili k diskusii o harmonograme projektu. Preskúmali sme časový plán, ktorý bol stanovený. Hovorili sme aj o možnosti úpravy harmonogramu v prípade nepredvídaných problémov a o flexibilite. Dohodli sme sa, že budeme pravidelne kontrolovať priebeh projektu a robiť potrebné úpravy. 
 
Ďalším bodom nášho programu bola všeobecná organizácia. Prediskutovali sme rôzne úlohy, ktoré bolo potrebné splniť, a pridelili sme ich jednotlivým členom tímu. Hovorili sme aj o dôležitosti komunikácie a spolupráce medzi nami. Nakoniec sme diskutovali o niektorých ďalších praktických otázkach súvisiacich s projektom, ako sú napríklad potreby vybavenia. 
 
Celkovo bolo stretnutie APV produktívne a umožnilo nám riešiť niekoľko dôležitých bodov súvisiacich s projektom. Bolo jasné, že celý náš poľsko-slovenský tím je veľmi motivovaný, a zo stretnutia sme odchádzali s istotou, že dokážeme efektívne spolupracovať. 

We started the meeting by reviewing and discussing the location of the project and chatting with the owner, we checked and allocated the rooms and made sure everything was to our standard. An important topic was accessibility of the location and the ways our participants will be able to reach the destination.  

Next, we discussed the food arrangements for the project. We discussed that we would have snacks and drinks available for the coffee breaks and we talked to the chef about the menu and having lunch catered. And of course, we discussed the cultural diners and cultural nights, things necessary to buy and bring and reminding everyone not to forget to prepare a presentation about their country and bring some local delicacies. 

We then moved on to discuss the schedule for the project. We reviewed the timeline that had been established and discussed each day and each part of the day. We also talked about the possibility of needing to adjust the schedule if unforeseen issues arose and about being flexible. We agreed that we would regularly review the progress of the project and make any necessary adjustments. 

The next item on our agenda was the organization of the project. We discussed the different tasks that needed to be completed and assigned them to individual team members. We also talked about the importance of communication and collaboration among ourselves. Finally, we discussed some other practicalities related to the project, such as equipment needs.  

Overall, the APV meeting was productive and allowed us to address several important points related to the project. It was clear that everyone was committed to making the project a success and left the meeting feeling confident about our ability to work together effectively.