International Training for Youth Integration 

International Training for Youth Integration 

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

International Training for Youth Integration

28 November -1 December  2017, Catania, Italy

Tréningový kurz „International Training for Youth Integration  “, ktorý sa konal od 28. novembra do 1. decembra v Taliansku, bol zameraný na rozvoj nových metód team-buildingu mladých ľudí, komunikačných a spoločenských schopností využitím hier s hraním rolí a tiež simulácií, rozvoj povedomia mládeže o miestnej a európskej nezávislosti, rozvoj vedomostí o európskych hodnotách a ich hlavných funkciách, vývoj aktívneho občianstva mládeže, zvýšenie kultúrneho povedomia a spolupráce medzi krajinami, rozvoj schopnosti účastníkov komunikovať a socializovať sa s prehliadanou mládežou a tiež poukázať na silu a risk využitia internetu.

Souls Without Borders

Souls Without Borders

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

‘Souls Without Borders’ Training course
24 – 30 October 2017 Larnaca, Cyprus

Tréningový kurz uskutočnený 24. – 30. Októbra na Cypre, poskytol pracovníkom s mládežou tréning na vysokej úrovni týkajúci sa tém: emigranti, migranti a ich začlenenie do modernej európskej spoločnosti. Účastníci nadobudli mnohé kompetencie na základe uskutočnených kreatívnych, experimentálnych metód neformálneho vzdelávania, vrátane cvičení so simuláciou, role play, kreatívnych aktivít, štrukturovaných dialógov, prezentácií, vedených rozhovorov, on-line aktivít, kultúrnych aktivít, strategického plánovania, group buildingov a tiež cvičení zameraných na tzv. „lámanie ľadov“. Účastníci teda nadobudli vedomosti a schopnosti v oblasti kultúrneho povedomia a kultúrnej rozmanitosti, vedenia, občianstva a aktívnej participácie pre ďalšie šírenie a odovzdanie skúseností a vedomostí mládeži a pracovníkom s mládežou a tiež vyvinuli svoje špecializované vedomosti týkajúce sa ľudských práv.

Empowering youth workers: youth focus

Empowering youth workers: youth focus

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

Empowering youth workers: youth focus – Training Course
5.10.2017 – 13.10.2017 Horezu, ROMANIA

Zámerom tréningového kurzu, ktorý sa konal v dňoch od 5.-13.10. 2017 v Rumunsku, bolo pomôcť partnerským organizáciám lepšie využiť ich prostriedky na základe neformálnych metód, pomôcť partnerským organizáciám ovplyvniť svoju cieľovú skupinu zlepšením ich schopností a zručností zahrňujúcich komunikáciu a prácu s mládežou, prácu v tíme, realizáciu a prispôsobovanie neformálnych vzdelávacích metód a motiváciu mládeže, a tiež poukázať na metódy a spôsoby ako odovzdať komunite silnejší odkaz.

Disordered Eating and Eating Disorders in Teens

Disordered Eating and Eating Disorders in Teens

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

Disordered Eating and Eating Disorders in Teens
1 – 11 October 2017 Romania

Tréning s názvom „Disordered Eating and Eating Disorders in Teens“, ktorý sa konal v Rumunsku, v dňoch od 1.-10. októbra, bol zameraný na poučenie účastníkov ako podporovať a motivovať mladých ľudí k zdravému spôsobu stravovania sa a predchádzaniu nezdravých stravovacích návykov. Počas tréningu účastníci rozvinuli svoje kompetencie a zdieľali svoje názory a skúsenosti s mladými ľuďmi z rôznych krajín.

Stránka projektu ENG

Video projektu

Youth Leadership Academy

Youth Leadership Academy

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

Training Course
 „Youth Leadership Academy“
11-19 September 2017 in Istanbul (Turkey)

Cieľom tréning, ktorý sa konal v dňoch od 11.-19. septembra v Istambule, bolo posilniť líderské schopnosti účastníkov, podporiť európsku spoluprácu a spoluprácu medzi krajinami Európy, zdieľať osvedčené postupy pre boj proti nezamestnanosti mládeže, rozvíjať udržateľné siete medzi organizáciami v oblasti mládeže a športu, zdieľanie názorov, nápadov a skúseností medzi účastníkmi, vzdelávať sa v oblasti podnikania a zamestnanosti a rozvinúť kompetencie pracovníkov s mládežou.

European Contact Making Seminar

European Contact Making Seminar

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

European Contact Making Seminar
10-16.09.2017
Cracow in Poland

Seminár, ktorý sa konal 10.-16. septembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj mládežníckeho sektora a práce s mládežou v partnerských krajinách a Európe, nadväzovanie kontaktov medzi mimovládnymi organizáciami pre rozvoj a zdieľanie osvedčených postupov a skúseností medzi krajinami, oboznámenie účastníkov o príležitostiach ponúkaných Erasmus + programom, vytvorenie priestoru pre rozvoj kompetencií, skúseností a možností mladých ľudí, ich komunikačných a organizačných schopností, motivácie a manažmentu.

Homogeneous

Homogeneous

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

Homogeneous
London, United Kingdom, 2nd – 10th September 2017

Cieľom projektu, ktorý sa konal v Londýne, v dňoch od 2.-10. septembra, bolo rozvinúť všeobecné porozumenie konceptu vedenia a skúmanie nástrojov pre jeho propagáciu medzi skupinami mladých ľudí v spoločnosti, skúmanie konceptu podnikania a jeho využitia v osobnom aj profesijnom živote účastníkov, výmena overených postupov pre inovatívne mládežnícke projekty potláčajúce krízy emigrantov, vyvíjať nové nápady a partnerstvá medzi zúčastnenými krajinami, rozvinúť kompetencie účastníkov, ich kreativitu a vzdelávacie metódy.

FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE

FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

„FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE“
Jindřichův Hradec
from 22nd to 28th of August

Projekt, ktorý sa konal od 22. do 28. augusta v meste Jindřichův Hradec, bol zameraný na poučenie účastníkov o migrácii populácie, jej dôvodoch a príčinách. Každá krajina Európy bola zasiahnutá migráciou a v budúcnosti sa s ňou budeme stretávať tiež. Je preto dôležité o medzinárodnej migrácii informovať mladých ľudí, diskutovať o jej pozitívach a negatívach a tiež o vzájomnom porozumení a rešpekte medzi krajinami.

Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself

Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

„DIY: Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself“
13th – 21st of August 2017. Pärnu Estonia

Projekt uskutočnený 13.-21.8. 2017 v Estónsku bol cielený pre učiteľov a pracovníkov s mládežou z rôznych krajín Európy s cieľom vybaviť ich kompetenciami neformálneho vzdelávania a podporiť rôznorodosť kultúr a spoluprácu medzi mladými ľuďmi. Účastníkom boli poskytnuté informácie a praktické príklady týkajúce sa zahrňovania a vyčleňovania mladých ľudí, spôsoby a nápady ich riešenia a boja proti nim.

Youth Drug-Young Workers

Youth Drug-Young Workers

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017

„Youth Drug-Young Workers: What tools of informations and awareness?“
from 03 to 11 AUGUST 2017

Tréningový kurz, ktorý sa konal 3.-11.8. 2017 bol zameraný na zvýšenie povedomia mládeže a spoločnosti o nebezpečenstvách spôsobených požívaním drog a tiež na výmenu názorov a skúseností mladých ľudí. Počas tréningu účastníci vytvorili film nazvaný „Drugs, let’s talk to young people …“, boli poučený o problémoch spojených s drogami a o spôsoboch ako proti nim bojovať. Účastníci tréningu budú v budúcnosti schopný zdieľať svoje schopnosti a skúsenosti s ďalšími mladými ľuďmi a bojovať tak proti drogám.