Environment and Young People’s Role

Environment and Young People’s Role

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
“Environment and Young People’s Role” Bitola, Macedonia 20th - 27th November 2017 Mládežnícka výmena usutočnéná 20.-27. novembra v Macedónsku, bola zameraná na vyzdvihnutie problémov starostlivosti o životné prostredie a jeho udržiavanie. Počas tohto týždňa účastníci diskutovali o príčinách znečistenia, možnostiach zredukovania problémov, zdieľali svoje kreatívne nápady a podávali ich umeleckou formou, či už prostredníctvom videí, divadla alebo umeleckého workshopu s papierom a plastickým odpadom, fľašami a nevyužitým oblečením. Výsledkom projektu bola konečná správa vo forme videa, ktoré poukazuje na problému degradácie životného prostredia a ktoré bolo určené pre rozšírenie pomocou miestnych médií.
Read More
Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe

Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe Zakopane, Poland November,  18-25,  november 2017 Projekt, ktorý sa konal v dňoch od 18.-25. novembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj schopností a vedomostí účastníkov  vyžadovaných na momentálnom pracovnom trhu, rozvoj aktívnejších, otvorenejších a kreatívnejších postojov mladých ľudí, propagáciu neformálneho vzdelávania a poukázanie na možnosti poskytované informačnými a komunikačnými technológiami, ničenie stereotypov a bariér medzi ľuďmi v Európe, zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku, zvýšenie povedomia o hodnotách ako je tolerancia, solidarita, otvorenosť a rešpekt voči ľudským právam a tiež na vývoj kultúrneho a náboženského povedomia účastníkov z rôznych krajín.  
Read More
No Waste, more taste

No Waste, more taste

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
"No Waste, more taste" 21th - 26th September 2017, Bisceglie, Italy V dňoch od 21. - 26. septembra sa v Bisceglie v Taliansku konala mládežnícka výmena s názvom "No Waste, more taste". Jej cieľom bolo priblížiť mladým účastníkom problémy zamestnanosti mládeže, využitím mnohých kreatívnych aktivít a aktivít neformálneho vzdelávania , teda diskusií, workshopov, situačných rozhovorov a simulácií. Počas tohto týždňa účastníci tiež rozvinuli svoje komunikačné a organizačné schopnosti, zmysel pre toleranciu, vzájomné pochopenie a rešpekt.
Read More
After the violence, learn to reconcile

After the violence, learn to reconcile

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
" After the violence, learn to reconcile … " COGNAC from 20 to 29 SEPTEMBER 2017 20.-29. septembra sa v meste Cognac vo Francúzsku konala mládežnícka výmena s názvom " After the violence, learn to reconcile …". Jej zámerom bolo zdvihnúť povedomie mládeže o násilí, civilných vojnách, vojenských konfliktoch a terorizme a tým poukázať na dôležitosť tolerancie, rešpektu, pochopenia, solidarite a miery medzi krajinami. Skupina účastníkov spolupracovala na vytvorení umeleckého a kultúrneho projektu, využitím tanca ako hlavného prvku vzájomného fyzického kontaktu pre pochopenie násilia a všetkých jeho foriem.
Read More
The Wealth of Differences

The Wealth of Differences

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
The Wealth of Differences 10.09. - 10.09.2017 Bulgaria Zámerom projektu "The Wealth of Differences", bolo zvýšiť povedomie účastníkov o hodnotách, tradíciách a spôsobe života ľudí s iným náboženstvom, etikou, sociálnym a kultúrnym zázemím a politickými názormi, využitím informálneho vzdelávania - prípadových štúdií, situačnými rozhovormi, scénkami, simulácií týkajúcich sa tradícií, historických udalostí a životného štýlu. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj posilnenie tolerancie, vzájomného porozumenia, priateľstva, rešpektu ľudských práv, túžbu po sebarozvoji účastníkov a tiež ich komunikačné a organizačné schopnosti, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, pozitivitu a ochotu mládeže rozvíjať sa aktívnym využívaním času - športom, kultúrnymi alebo umeleckými aktivitami a podobne.
Read More
EROE

EROE

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
“EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values” 1st - 7th of September 2017 (departure 8th in the morning) – Florence (Italy) 7th-8th of July 2017 APV – Florence (Italy) 7. – 8. júla sa vo Florencii uskutočnilo prípravné stretnutie pre projekt “EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values”, kde partnerské organizácie diskutovali o priebehu a jednotlivých krokoch projektu, o úlohách a zodpovednosti účastníkov a partnerov z každej krajiny. V dňoch od 1. do 7. septembra sa uskutočnila samotná mládežnícka výmena, ktorej zameraním bolo poskytnúť účastníkom viaceré prvky globálneho vzdelávania pre ich rozvoj, účastníci sa vidali na „cestu hrdinu“, ktorá ich mala vystaviť riskom a príležitostiam. Výmena posilnila mládež tým, že jej dodala vedomosti a schopnosti viesť miestne záležitosti, poskytla možnosť vytvoriť priateľstvá aj medzi rôznymi krajinami a kultúrami, rozvinula jej schopnosti vedenia, sebavedomie a motiváciu…
Read More
Employment4you

Employment4you

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Employment4you(th) 19.-28.8. 2017 Zakopane Projekt uskutočnení 19.-28.8. 2017 v meste Zakopane, bol zameraný na rozvoj otvorenejších, aktívnych a kreatívnych postojov mladých ľudí, identifikovanie možných existujúcich možností a príležitostí mládeže, vrátane tých ktoré prichádzajú z efektívnej medzinárodnej spolupráce, podpora aktivít a podnikateľských spôsobov ako premeniť nápady a plány v skutočnosť, podporiť schopnosť mládeže uplatniť sa na trhu práce a znížiť tak problémy nezamestnanosti a ukázať účastníkom akú veľkú silu majú mladý ľudia, prispievaním, rozširovaním a rozvojom možností v meniacej sa Európe, pretože oni tvoria budúcnosť.
Read More
Learn about our Traditions!

Learn about our Traditions!

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Learn about our Traditions! Milcoveni, Caras-Severin County, Romania Na prípravnom stretnutí pre mládežnícku výmenu „Learn about our Traditions!“ sa upresnili detaily výmeny, navštívilo miesto konania aktivít, diskutovali potreby účastníkov a spolupráca všetkých zúčastnených krajín. Mládežnícka výmena „Learn about our Traditions!“ bola zameraná na vytvorenie povedomia mládeže o ich občianskych povinnostiach, podporu kultúrnej rozmanitosti, národných tradícií pre inklúziu mladých ľudí so znevýhodnením a podporu ekonomického, kultúrneho a turistického rozvoja. Cieľom projektu bolo tiež začlenenie mládeže z utiahnutejších miest zvyšovaním úrovne občianskeho zapájania sa, motivovanie mládeže k prezentovaniu miestnych tradícií a kultúr pomocou stratégií neformálneho vzdelávania, rozvoj schopností a vedomostí mládeže z dedín.
Read More
4 ELEMENTS

4 ELEMENTS

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
"4 ELEMENTS" 23-30 JULY RANKA, LATVIJA 14.-15. júna sa konalo prípravné stretnutie pre projekt " 4 ELEMENTS", na ktorom sa stretli mládežnícky lídri partnerských organizácií, navštívili miesta konania aktivít a diskutovali o detailoch projektu. 23.- 30. júla sa v Lotyšsku konala samotná výmena, ktorej hlavným cieľom bolo vytvorenie predstavenia s príbehom, ktorého hlavným hrdinom je mladý človek ktorý privedie k zamysleniu nielen účastníkov, ale aj obecenstvo ktorému bude predstavenie určené a tým poukáže na dôležitosť pocitu že patríme do tohto sveta a do Európy. Pri tvorbe predstavenia boli využité a predstavené 4 elementy, teda multimédiá, tanec, piesne a tieňové divadlo. Rozvrh prjektu bol zložený s neformálnych a informálnych aktivít, team-buildingov, diskusií, workshopov, a tiež bol poskytnutý priestor na vyjadrenie a zdieľanie skúseností, nápadov a myšlienok účastníkov. https://www.facebook.com/jana.keibeniece/posts/1661913743821789
Read More
Make smart decisions

Make smart decisions

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Make smart decisions! July 20 - July 29, 2017 in Cernica village, Ilfov County Projekt „Make smart decisions!“, ktorý sa konal v dňoch od 20. do 29. júla, poskytol účastníkom spôsoby efektívneho učenia sa konštruktívne a kriticky skúmať situácie do ktorých sa dostávajú, vhodne hodnotiť alternatívy a následne sa rozumne rozhodovať. Zlepšili sa teda komunikačné, organizačné a rozhodovacie schopnosti účastníkov, ich argumentácia, schopnosť pracovať v tíme, analyzovanie, kreativita, interkultúrne a jazykové schopnosti. Projekt prebiehal na základe diskusií, prezentácií, simulácií a rôznych aktivít neformálneho vzdelávania.
Read More